ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANY SOUKROMÍ

Správce osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je Natalia Kunz, zapsaná v živnostnském rejstříku vedeném Úřadem městské části Prahy 3, sídlem Podhořská 802/29, 184 00 Praha 8, identifikační číslo osoby 08035547 (dále jen “Podnikatel”).

 

Účel zpracování osobních údajů

Podnikatel zpracovává osobní údaje uživatelů webových stránek (dále jen „Uživatel“) za účelem plnění smluv uzavřených v rámci online internetového obchodu Natalia Weixelbaumer dostupného z internetových stránek www.nvw.expert (dále jen “Webové stránky”).

Vaše osobní údaje jsou tak zpracovávány zejména pro následující účely:

–       provedení registrace na Webových stránkách,

–       uzavření smlouvy,

–       řešení případných sporů,

–       doručení zboží objednaného Uživatelem,

–       uplatnění jakýchkoliv spotřebitelských práv ze strany Uživatele (např. odstoupení od smlouvy, zákonná záruka za jakost).

Pokud jste Podnikateli poskytli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení o nových produktech a speciálních nabídkách, Podnikatel dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se například současných módních trendů, speciálních nabídek a reklamních slevových akcí.

 

Druhy osobních údajů

Podnikatel zpracovává následující osobní údaje, které jsou nezbytné k:

 1. Přihlášení se na Webové stránky:

– jméno a příjmení,

– e-mailová adresa.

 1. Provedení nákupu na Webových stránkách:

– jméno a příjmení,

– pohlaví (určeno na základě oslovení pan/paní),

– doručovací adresa,

– telefonní číslo,

– e-mailová adresa.

 1. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem volitelně:

– datum narození,

– identifikační číslo osoby – pokud Uživatel vyžaduje vystavení faktury,

– daňové identifikační číslo – pokud Uživatel vyžaduje vystavení faktury na firmu.

 1. Pokud odstoupíte od smlouvy nebo v rámci reklamačního řízení dojde k uznání Vašeho nároku a vrácení peněz, prosíme uveďte číslo svého bankovního účtu, abychom Vám mohli poukázat peníze přímo na Váš bankovní účet.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci našich informačních systémů a aplikací. Při zpracování Vašich osobních údajů může docházet k profilování, abychom Vám mohli poskytnout produkt na míru Vaším potřebám a aby se předešlo nabízení produktů, které pro Vás nejsou zajímavé.

 

Právní důvody ke zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 na základě několika právních důvodů, které se liší s ohledem na jednotlivé účely zpracování.

V prvé řadě k tomuto zpracování dochází na základě jeho nutnosti vzhledem k poskytování produktů a služeb Podnikatele, tedy zejména k uzavírání smluv, jejich správě, obhospodařování a plnění, případně k jednání o těchto smlouvách.

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle jednotlivých právních předpisů, např. právní předpisy upravující daňové povinnosti.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu pro marketingové a reklamní účely. Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely je zcela dobrovolné a není podmínkou pro registraci a nákup v internetovém obchodu.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány na základě naších oprávněných zájmů. Tímto zájmem může být například náš zájem vést si evidenci svých zákazníků a sledovat historii jejich nákupů. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávněni vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost zpracovávaných údajů vzhledem k Vašim právům a svobodám.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování. Například zpracování Vašich osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracovává Podnikatel, po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle uzavřené smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle této uzavřené smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Anebo Vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu.

Pokud máte u nás veden Uživatelský účet, zpracováváme Vaše osobní údaje, dokud není Váš Uživatelský účet na Webových stránkách vymazán. Uživatelský účet může být vymazán na základě Vaší žádosti nebo také v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který je nezbytný k provozu Uživatelského účtu, podáte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo požádáte o výmaz svých osobních údajů.

V naších systémech budeme nadále uchovávat pouze archivační údaje o Vašich transakcích, kde uchování osobních údajů je nezbytné například k uplatnění Vašich nároků souvisejících se zákonnou zárukou za jakost nebo ve spojení s právními předpisy, kterými jsme vázáni.

 

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány pouze subjektům, které zajišťují stejný vysoký standard ochrany osobních údajů jako Podnikatel. Podnikatel může Vaše osobní údaje předávat svým obchodním partnerům, kteří se na činnosti internetového obchodu podílejí, a to ať už například v rámci jeho provozu (provedení objednávek), tak v souvislosti s přípravou a dopravou zboží, nebo kteří zajišťují zasílání našich obchodních sdělení (toto se vztahuje pouze na Uživatelé, kteří dali souhlas se zasíláním obchodních sdělení).

Vaše osobní údaje nebudou žádným způsobem předávány třetím osobám jinak než k účelům uvedeným v těchto Zásadách zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, což znamená, že nebudou sdíleny s třetími osobami za účelem zasílání obchodních a reklamních sdělení těchto třetích stran.

 

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva.

 1. Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo Podnikatele zpracovává a jaké máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se na nás v případě nejasností obrátit s žádostí o další informace.

 

 1. Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny. V souvislosti s tím je vhodné připomenout zaregistrovaným Uživatelům, že si mohou své osobní údaje kdykoliv aktualizovat v Uživatelském účtu v záložce: ZÁKAZNICKÉ ÚDAJE.

 

 1. Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoliv odvolat již poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, a to i bez uvedení důvodu. Odvolání souhlasu se může vztahovat buď jen na vybrané účely zpracování, např. odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, nebo na všechny účely zpracování, ke kterým je souhlas nezbytný. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

 1. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebo
 • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné podnikatelempřestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění povinností podnikatele nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva. V případě výmazu osobních údajů bude Váš Uživatelský účet na webových stránkách vymazán a Vaše osobní údaje nebudou nadále zpracovávány.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu podnikatele. Osobní údaje poté přestane podnikatel zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Námitku proti zpracování můžete vznést ke všem účelům zpracování nebo ve vztahu k některým vybraným účelům nebo způsobům (např. proti profilování). Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva. Důsledkem úspěšného uplatnění námitky bude provedení výmazu Vašeho Uživatelského účtu a Vaše osobní údaje nebudou nadále zpracovávány.

 

 1. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno výše v části Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je podnikatelpovinný zpracování Vašich osobních údajů omezit.

 

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva.

 

 1. Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

Pro využití tohoto práva nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře s uvedením jména/názvu a adresy třetí osoby, které máme přenést Vaše osobní údaje a dále s uvedením rozsahu předávaných osobních údajů. Informujeme Vás, že přenesení bude provedeno až po potvrzení z Vaší strany. Toto potvrzení požadujeme za účelem zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů a verifikaci, že žádost o přenos pochází od oprávněné osoby.

 

 1. Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá Vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže:

 1. zasláním e-mailové zprávy na: nvw@nvw.expert
 2. kontaktním formulářem dostupným na Webových stránkách

 

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

  ×
  0

  Your Cart