OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podnikatel Natalia Kunz (dále jen prodávající) provozuje na adrese www.nvw.expert/shop internetový obchod, na něž se vztahují níže uvedené obchodní podmínky (dále jen podmínky), které vznikají při objednávání a prodeji zboží v tomto internetovém obchodě konečnému zákazníkovi.

Informace o společnosti

  • podnikatel: Natalia Kunz.
  • se sídlem: Vlkova 532/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov
  • identifikační číslo: 08035547

 

Uživatelský účet

Kupující na základě své registrace provedené na webové stránce může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět na základě správných a úplných údajů vztahujících se k jeho osobě objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Pokud kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, nebo porušuje své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), je prodávající oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží ze sortimentu prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, nebo e-mailem. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem e-mailového potvrzení ze strany prodávajícího, které prodávající zašle nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky na adresu v ní uvedenou, a to včetně ceny objednaného zboží aktuální ke dni uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se považuje za uskutečněnou převzetím zboží kupujícím v místě k tomu určeném a zaplacením kupní ceny. Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu odeslání objednaného zboží prodávajícím nebo předání tohoto zboží přepravci za účelem jeho dodání kupujícímu.

 

Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 NOZ kupující oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení kupujícího od uzavřené smlouvy prodávající vrátí zaplacenou cenu zboží sníženou o náklady na dopravné, poštovné apod. za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží kupujícím prodávajícímu.

Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.

– Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího-spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy;

– Odstoupení od kupní smlouvy musí mít písemnou formu a obsahovat následující informace:

Jméno a příjmení kupujícího-spotřebitele, Adresa kupujícího-spotřebitele, Číslo objednávky, Datum objednání zboží, Datum převzetí zboží, číslo bankvoního účtu, kam je potřeba penize vratit, Podpis kupujícího-spotřebitele a datum.

– Kupující-spotřebitel toto odstoupení s vlastním podpisem zašle emailem na [email protected] a následně originál odstoupení též přiloží ke zboží, které bude vráceno prodávajícímu;

– Zboží, které bude kupující-spotřebitel odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní (např. bez příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a bude vráceno s kopií dokladu o koupi (prodávající doporučuje zboží pojistit proti poškození);

– Byla-li snížena hodnota zboží (zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Za splnění výše uvedených podmínek bude kupujícímu-spotřebiteli vrácena jím uhrazená cena zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží, a to převodem na účet kupujícího-spotřebitele, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen kupujícímu-spotřebiteli vrátit jím uhrazenou cenu zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží dříve, než mu kupující-spotřebitel předá (doručí) zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Dodací lhůta

Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, oznámí prodávající kupujícímu v odeslaném potvrzení objednávky. Zboží, které je označeno SKLADEM expeduje prodávající nejpozději do jednoho pracovního týdne. Akční nabídky jsou platné po uvedenou dobu či do vyprodání zásob.

 

Dodání zboží

Kupující je povinen zboží od prodávajícího v místě určeném v objednávce převzít. Převzetí jednotlivé dílčí dodávky zboží kupujícím je ten povinen potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje úplnost dodávky zboží dle objednávky – resp. splnění všech jejich podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu všechny náklady spojené s marným doručením zboží, a to včetně smluvní pokuty ve výši 200,-Kč za každý případ bezdůvodného nepřevzetí zásilky kupujícím.

 

Reklamace

Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 NOZ povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců.

Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním.

Kupující-spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

– právo na bezplatnou opravu zboží, je-li taková oprava možná;

– právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3 krát a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat;

– právo na odstoupení od kupní smlouvy lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel uplatnil reklamaci, co je její obsahem a jaký způsob její vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době její trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu-spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

V případě vady věci může se kupující obrátit na reklamační oddělení prodávajícího: [email protected] Pro podrobnější informace se kupující může obrátit přímo na zákaznické centrum prodávajícího +420 775 460 444 nebo +420 608 552 858. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující-spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

Reklamace zboží se v případě kupujícího-spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními NOZ a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

Neakceptování či částečné vyřízení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat celou objednávku nebo její část v případě, že zboží není skladem. Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném, bude zbývající část objednaného zboží dodána kupujícímu v náhradním zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O těchto skutečnostech bude kupující vyrozuměn prodávajícím v jím odeslaném potvrzení či neakceptování objednávky.

Prodávající má právo objednávku dále neakceptovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z těchto důvodů: kupující neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo) nebo v objednávce bez registrace (zejména jméno, adresu a telefonní číslo), objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“ nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se ukáže, že kupující nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem) při předávání balíku obsahujícího zboží, čímž dojde k porušení podmínek stanovených těmito OP a ujednáními kupní smlouvy.

 

Ceny a platby

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. To však neplatí pro již prodávajícím realizované či řádně potvrzené objednávky.

Prodávající akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží kupujícím :

– Platba v RUB na bankovní kartu Sberbank: 5469720014088419

– Platba prostřednictvím servisu PayPal na: [email protected]

– Platba v CZK, EUR a USD na bankovní účet v bance Citfin: 1156031/2060

– Platba v UAH a USD na bankovní kartu ČSOB: 4407522213510112

 

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží kupujícím.

 

Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.

Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke : https://fondy.eu/sk-sk/

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať : [email protected]

 

Rozhodný právní řád

Veškeré kupní smlouvy, stejně jako veškeré právní vztahy s těmito smlouvami související nebo z nich vyplývající se řídí úpravou obsaženou v platném právním řádu České republiky.

 

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

×
0

Your Cart